at-Tabarîs dogm enligt adh-Dhahabî

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/279-280)

Ibn Djarîr sade i boken ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”1

3 – … har ett ansikte när Han säger:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

”Men din Herres ansikte förblir.”2

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och funderingar. Vi gör dock inte Takfîr på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på dem.”3

Ahmad bin Hibatillâh underrättade oss: al-Hasan bin Muhammad underrättade oss: Abûl-Qâsim al-Asdî underrättade oss: Abûl-Qâsim bin Abîl-´Alâ’ underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Nasr at-Tamîmî underrättade oss: Abû Sa´îd ad-Daynûrî, Ibn Djarîrs diktare, underrättade oss: Muhammad bin Djarîr at-Tabarî underrättade oss om sin dogm, däribland:

Det räcker för en person att veta att hans Herre är Han som har rest Sig över tronen. Den som säger något annat har gått förlorad och under.”

Denne imams Qur’ân-tolkning är full av citat från Salaf som bekräftade egenskapsrelaterade verser och varken dementerande och tolkande dem eller liknande dem vid skapelsens egenskaper.

15:64

255:27

3Sid. 132