Astmatikers syretillförsel och pulverinnehållande kapsyler

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/212-213)

Fråga: En astmatiker klarar inte av att läsa Qur’ânen utan syretillförsel. Får han använda sig av den på dagen i Ramadhân?

Svar: Om syretillförseln inte är nödvändig, är det bättre att inte bruka den. Den fastande behöver inte läsa Qur’ânen så att han måste använda sig av syretillförsel. Dock finns det astmatiker som fruktar att kvävas utan syretillförsel. I sådant fall är det harmlöst att använda sig av den. Mig veterligen hamnar ingenting i magen; det är bara luftrören som vidgas. I så fall är det harmlöst. Däremot behandlas astmatiker även med piller i form av pulverinnehållande kapsyler som upplöses i munnen och på så vis blandas med saliven. Sådana kapsyler är ej tillåtna under obligatorisk fasta eftersom det som blandas med saliven hamnar slutligen i magen varför fastan bryts. Om astmatikern är nödgad att ta kapsylerna, bryter han fastan och tar igen den dagen. Och om han måste ta kapsylerna hela tiden, föder han en fattig person för varje utebliven dag.