ash-Shâfi´îs indelning av innovationer stödjer inte Mawlid-firandet

ar-Rifâ´î sade:

”Vad som bevisar att handlingen är en god innovation, är ash-Shâfi´îs ord som rapporteras av al-Bayhaqî: ”Det finns två typer av innovationer. Den första är innovationen som motstrider Qur’ânen, Sunnah, rapporteringarna eller samstämmigheten. Den här innovationen är en villfarelse. Den andra är innovationen som inte motstrider någon av de omnämnda. Den här innovationen är inte klandervärd. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade om nattbönen i Ramadhân: ”Vilken förträfflig innovation!”

För det första är det inte de lärdas åsikter som avgör vad som är tillåtet, fint, förbjudet och fult. Beviset för allt det är Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten eller någon följeslagares åsikt så länge man inte vet att någon annan följeslagare har en annan åsikt. Det ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade bevisar inte att Mawlid-innovationen, eller någon annan innovation för den delen, är god. Från hans ord förstår man att Mawlid-firandet är fördömt då det motstrider Qur’ânen, Sunnah, rapporteringarna och Salafs och imamernas handlingar.

Därtill har ash-Shâfi´îs ord rapporterats med en annan formulering. Abû Nu´aym rapporterade i sin ”al-Hilyah” via Ibrâhîm bin al-Djunayd som sade: Harmalah bin Yahyâ berättade för oss som sade att han hörde Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î säga:

”Det finns två typer av innovationer. En innovation är berömvärd och en innovation är klandervärd. Den som stämmer överens med Sunnah är berömvärd och den som motstrider Sunnah är klandervärd.”

Därefter argumenterade han med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord om nattbönen i Ramadhân:

”Vilken förträfflig innovation!”

Ibn Radjab sade i ”Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam”:

”ash-Shâfi´î menar att grunden till en klandervärd innovation är att den saknar en grund i Sharî´ah som man kan referera till. Det är betydelsen av en innovation enligt Sharî´ah. Vad gäller den berömvärda innovationen, så stämmer den överens med Sunnah. Det vill säga att den har en grund som den kan referera till. På så sätt är den endast en språklig innovation, och ingen religiös sådan, då den stämmer överens med Sunnah.”

För det andra har Mawlid-innovationen ingen grund i Sharî´ah. Handlingen motstrider Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning och Sunnah. Alltså är handlingen en klandervärd innovation.

För det tredje motstrider Mawlid-innovationen Qur’ânen, Sunnah, rapporteringarna och Salafs och imamernas handlingar.