Ash´ariyyahs motsägelsefulla troslära

Vissa Mu´attilah förnekar samtliga Egenskaper. Somliga ger sig även på Namnen. Andra motsäger sig själva och bekräftar vissa och förnekar andra. Till dem hör Ash´ariyyah och Mâturîdiyyah. Det de bekräftar, gör de endast för att de anser att intellektet tyder på det, och det de förnekar, gör de endast för att de anser att intellektet förnekar det eller inte tyder på det.

Till dem säger vi följande:

Det ni förnekar utmed intellektet, kan likaså bekräftas utmed intellektet. Detta är bekräftat av uppenbarade bevis.

Exempel på det är att de bekräftar ”Viljan” (Irâdah) och förnekar ”Nåden” (Rahmah). De bekräftar Viljan för att Uppenbarelsen och intellektet tyder på det. Beviset från Uppenbarelsen är Hans (ta´âlâ) ord:

”Men Allâh gör vad Han vill.”1

Beviset från intellektet är de olikartade skapelserna som särskils med olika drag och essenser. Detta tyder på en vilja.

Å andra sidan förnekar de Nåden för att det fordrar den nådiges ömhet mot den benådade. Detta kan inte ske med Allâh (ta´âlâ). Till följd därav förvrängde de de uppenbarade bevisen som bekräftar Nåden och sade att de betyder ”handling” eller ”vilja till en handling”. Således tolkade de ”ar-Rahîm” (Förbarmaren) som ”Den som vill gott” (Murîd-ul-In´âm).

Vi säger till dem att Nåden är en av Allâhs bekräftade egenskaper. Den bevisas via de Uppenbarade bevisen. Likaså har den bevisats mer och på fler sätt än Viljan. Den har nämnts i form av ett namn:

”I Allâhs Namn, den Nåderike, den Barmhärtige.”2

Den har nämnts i form av en egenskap:

”Men din Herre är Den som alltid är beredd att förlåta, all nåds och barmhärtighets källa.”3

Den har nämnts i form av en handling:

”Och förbarmar Sig över den Han vill.”4

Likaså kan Nåden bekräftas via intellektet. De gåvor och favörer vi ser tjänarna omges av och den ofärd vi ser dem undkomma, tyder på att Nåden är en av Allâhs (ta´âlâ) bekräftade egenskaper. Dess bevis är klarare och tydligare än Viljan som bevisas eftersom den når en särskild och utvald skara människor. Nåden når ju samtliga mellan Viljan endast når en särskild skara.

Och att de förnekar Nåden pga. att den fordrar ömhet och känslor, avvisas de med att samma argument – om det nu skulle vara korrekt – kan användas mot dem. Detta innebär i så fall att även Viljan kan förnekas. Vilja innebär att den villige tenderar till personen som han vill skall gagnas eller hjälpa denne att undkomma skada. Detta i sin tur fordrar att Allâh (ta´âlâ) är i behov av något – fjärran är Allâh från det.

Om de då säger att det där är skapelsens vilja, svarar vi med att säga att nåden som fordrar ofullkomligheter och brister också är skapelsens nåd.

På så sätt klargörs Mu´attilahs lögn, oavsett om de står för en allomfattande förnekelse eller inte.

Detta visar att Ash´ariyyahs och Mâturîdiyyahs metodik inte klarar av att avvisa Mu´tazilahs och Djahmiyyahs tvivelaktigheter.

För det första är deras metodik en innoverad metodik som varken följdes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Salaf eller imamerna. Innovationer kan inte avvärjas via innovationer. Innovationer kan endast avvärjas via Sunnah.

För det andra kan Mu´tazilah och Djahmiyyah argumentera mot Ash´ariyyah och Mâturîdiyyah på samma sätt som de5 argumenterar mot Ahl-us-Sunnah. De kan säga till dem:

”Ni har förklarat det vara tillåtet för er själva att förneka vissa Egenskaper via ett intellektuellt bevis och sedan tolka dem. Varför förbjuder ni oss då att förneka andra Egenskaper som vi tycker skall förnekas enligt ett intellektuellt bevis och sedan tolkas? Vi har ett intellekt på samma sätt som ni har ett. Hur kan era intellekt vara korrekt om vårt är felaktigt? Hur kan vårt intellekt vara felaktigt om ert är korrekt? Det enda beviset ni har för att säga att vi har fel, är att ni följer driften.”

Detta är ett krossande bevis som Djahmiyyah och Mu´tazilah konfronterar Ash´ariyyah och Mâturîdiyyah med. Det enda sättet att klara sig undan det, är att återvända till Salafs metodik. Salaf förkastade dessa metodiker och bekräftade åt Allâh det Han bekräftade åt Sig själv samt det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom. Det var en bekräftelse som var fri från jämförelse, föreställning, förnekelse och förvrängning:

”Nej, den som Allâh inte ger ljus finner aldrig ljus!”6

1 2:253.
2 1:1.
3 18:58.
4 29:21.
5 Dvs. Ash´ariyyah och Mâturîdiyyah.
6 24:40.