as-Saqqâf är islams fiende

Det råder inga tvivel om att as-Saqqâf är obehörig bland muslimerna. Han är en av islams fiender som judarna och andra. Hans syfte är att förstöra deras troslära och skapa oreda bland deras lekmän med sina böcker som verkar forzeras av andra för att vilseleda och förtala islams imamer. Exempelvis sade han att Ibn Khuzaymahs ”Kitâb-ut-Tawhîd” är Kitâb-ush-Shirk, avguderiets bok. Han säger att Hammâd bin Salamah, som var Sunnahs imam, var svag, att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah var otrogen och dylikt. Detta är utspritt i böckerna som tillskrivs honom och framför allt i hans kommentarer till ”Daf´-ush-Shubah”.