Ärat våld

1Halleluja!

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung hans lov i de trognas församling.

2Israel skall glädjas över sin skapare,

Sions folk skall jubla över sin konung.

3Med dans skall de prisa hans namn,

till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.

4Ty Herren älskar sitt folk

och skänker de maktlösa seger.

5I triumf skall de trogna jubla

och höja glädjerop om natten.

6Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,

i deras hand är ett skarpslipat svärd.

7De skall ta hämnd på folken,

straffa främmande folkslag,

8binda deras kungar med kedjor,

deras stormän med bojor av järn.

9De skall verkställa den dom som är fälld.

Det är en ära för alla hans trogna1.

Halleluja!

1I Bibeln 1917:

”Guds lov skall vara i deras mun  och ett tveeggat svärd i deras hand, 7  för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan, 8  för att binda deras konungar med kedjor  och deras ädlingar med järnbojor, 9  för att utföra på dem den dom som är skriven.  En härlighet bliver det för alla hans fromma.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.149.SVEN