Arabiska för rätt dogm

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”1

Shaykh Abû Bakr Ahmad bin Ishâq bin Ayyûb sade:

”Araber brukar فِي istället för على. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

Jag skall korsfästa er (فِي) palmstammar.”2

فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ

Rör er var ni vill (فِي) jorden…”3

Det vill säga på palmstammarna och på jorden. Detsamma gäller Hans ordفِي السَّمَاء, det vill säga över himlen och ovanför tronen, vilket har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Han syftar på hadîther som:

Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen, فِي السَّمَاء? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”4

Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî sade:

”Allâhs sändebud! Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Hämta henne till mig.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen, فِي السَّمَاء.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”5

Hadîthen är autentisk.

Abûd-Dardâ’ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen, فِي السَّمَاء. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”6

´Abdullâh bin ´Amr berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) benådar de barmhärtiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”7

´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader:

”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen, فِي السَّمَاء.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så skall jag lära dig två böner.”8

Frasen فِي السَّمَاء i hadîtherna betyder alltså över himlen och ovanför tronen, vilket konkretiseras i Qur’ânen och Sunnah.

167:16-17

220:71

39:2

4al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).

5Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

6Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).

7al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

8at-Tirmidhî (3483) som sade: ”God och främmande.” Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf at-Tirmidhî”.