Ära brödet

2885 – Makhûl berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ära brödet, ty Allâh (ta´âlâ) har sänt ned himlens välsignelser till det och tagit ut jordens välsignelser till det.”

Som helhet är hadîthen svag via alla dess håll eftersom de flesta berättarkedjorna är mycket svaga och deras formuleringar är olikartade. Det enda undantaget är början av hadîthen ”Ära brödet”. Själen lutar till att den är bekräftad eftersom alla formuleringar är enade om den. Förmodligen åsyftade Ibn Ma´în det när han sade:

Dess början är sann och dess slut är falskt.”

Även ´Â’ishahs föregående hadîth kan betraktas som en intygande faktor då den inte är mycket svag. Faktum är att både al-Hâkim och adh-Dhahabî autentiserade den. as-Sakhâwî nämnde i ”al-Maqâsid al-Hasanah” att hans lärare Hâfidh Ibn Hadjar sade om den:

Den duger som intyg.”