Är verser om Namnen och Egenskaperna tydliga eller mindre tydliga?

Publicerad: 2007-01-12
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Minhâdj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah fîl-´Aqîdah wal-´Amal, sid. 98-99
Maktabah as-Sahâbah, 2001/1422

 

Fråga: Hör verserna rörande Allâhs Namn och Egenskaper till de mindre tydliga [Mutashâbihât] eller tydliga verserna [Muhkamât]?

Svar: Ur en synvinkel är de mindre tydliga, och det är när de handlar om Allâhs (subhânah) beskaffenhet [Kayfiyyah]. Å andra sidan är de även tydliga, och det är när det rör sig om deras uppenbara betydelse, det vill säga att de har betydelser som är kända i det arabiska språket.

På så sätt är de mindre tydliga när de behandlar beskaffenheten. Det är omöjligt att känna till Allâhs Essens (Thât) beskaffenhet och följaktligen är det tillika omöjligt att känna till Hans (´azza wa djall) Egenskapers beskaffenhet, ty tal om Egenskaper är en gren av tal om Essensen.

Därför brukade vissa av Hadîth-lärans Imâmer som Abû Bakr al-Khatîb säga:

”Det som sägs om Essensen skall även sägas om Egenskaperna, vare sig det rör sig om nekanden eller bekräftelser.”

På samma sätt som vi bekräftar Essensen, bekräftar vi även Egenskaperna. Vi bekräftar dem utan att förneka dem. Men på samma sätt som vi inte föreställer oss Essensen, föreställer vi oss inte heller Egenskaperna.