Är Taslîm efter begravningsbönens fjärde Takbîr en pelare?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Är Taslîm efter begravningsbönens fjärde Takbîr en pelare?

Svar: Ja. Begravningsbönen är ju bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Nyckeln till bönen är reningen. Dess förbud är Takbîr och dess tillstånd är Taslîm.”1

Taslîm är ett måste.

1Abû Dâwûd (618), at-Tirmidhî (3), Ibn Mâdjah (275), ash-Shâfi´î (1/34), Ibn Abî Shaybah (1/208) och Ahmad (1006). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (55).