ar-Râzî hade fel, inte Ibn Khuzaymah

191 – Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah

al-Kawtharî gav sig på honom oprovocerat. Det enda skälet är att hans tyranniska rationalism och fientlighet mot sanningen och dess anhängare fick honom att belacka Hâfidh Ahmad bin ´Alî al-Abbâr och sedan Hâfidh Da´ladj, trots att Da´ladj har ingenting med saken att göra här. Därefter sade han:

”Da´ladj hade samma dogm och förståelse som Ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymahs dogm framgår i ”Kitâb-ut-Tawhîd”. Författaren till ”at-Tafsîr [al-Kabîr]” sade att den boken borde heta ”Kitâb-ush-Shirk”. Må han således få vare sig kärlek eller ära.”

Du har bara behandlat dig själv orättvist och berövat dig själv på godhet. Författaren till ”at-Tafsîr [al-Kabîr]” är al-Fakhr ar-Râzî. Mot slutet av sin livstid visade han ånger och grämelse, vilket jag har nämnt i ”al-I´tiqâdiyyât”. Därmed känner du Imâm Ibn Khuzaymahs och hans boks tillstånd och hans hatares tillstånd.