Är paradiset och helvetet redan skapade?

Imâm Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Paradiset och helvetet är redan skapade.”

Imâm Ibn ´Abîl-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh) förklarade
och sade:

”Ahl-us-Sunnah är enade om att paradiset och helvetet är skapade och att de existerar i dag. Denna åsikt har Ahl-us-Sunnah varit enade om till dess att Mu´tazilah och Qadariyyah dök upp och förnekade det. Denna åsikt har Ahl-us-Sunnah varit enade om till dess att Mu´tazilah och Qadariyyah dök upp och förnekade det. De säger:

”De kommer att skapas på Domedagen.”

Det som fick dem att ta till sig denna åsikt är deras fördärvade grund. Med denna åsikt har de lagstiftat Allâhs handlingar och vad Han bör göra och vad Han inte bör göra. De jämför Honom med skapelsen och deras handlingar. Följaktligen är de Mushabbihah [1] i handlingar. Därefter trädde Tadjahhum [2] in i dem och då blev de även Mu´attilah [3] . De säger:

”Att skapa paradiset innan avlöning är meningslöst eftersom
det kommer att kvarstå arbetslöst i en lång period.”

De avvisade dessa Texter som motstrider dessa falska föreskrifter de har tillämpat på Herren (ta´âlâ).  Likaså har de förvrängt Texterna från deras egentliga platser och förklarat dem som motsätter sig deras lagstiftning vara Mubtadi´ah.

Till Bokens bevis hör Hans (ta´âlâ) Ord om paradiset:

”Som står berett att ta emot de gudfruktiga.” (3:133)

”Vilket är berett att ta emot dem som tror på Allâh och sändebudet.” (57:21)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg den yttersta gränsens lotusträd. I Anas hadîth sägs det:

”Därefter gick Djibrîl i väg med mig till dess att han kom till den yttersta gränsens lotusträd.” [4]

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om helvetet:

”Jag såg helvetet. Jag aldrig sett någonting så skrämmande och jag såg att de flesta av dess invånare är kvinnor.” [5]

Tvivelaktigheten hos dem som säger att de fortfarande inte är skapade, är att de säger:

”Om de hade varit skapade nu, måste de försvinna och upphöra på Domedagen, ty Allâh säger:

”Allt skall förgå förutom Hans ansikte.”” (28:88)

Svaret är: Om ni menar att de inte existerar på samma sätt som blåsningen i hornet och människornas uppväckelse ur gravarna inte existerar nu, är er åsikt falsk och avvisas av de omnämnda bevisen. Om ni däremot menar att allt det som Allâh har skapat till paradisets folk ännu inte har fullbordats helt och hållet, att det fortfarande skapas saker och ting i paradiset och att Allâh kommer att skapa andra saker däri efter att de troende har fått träda in i det, anses det vara sant. Era bevis tyder just på denna typ. Vad gäller ert argument med Hans (ta´âlâ) Ord: ”Allt skall förgå förutom Hans ansikte”, har ni misstolkat versen. Att ni använder er utav den för att bevisa att paradiset och helvetet inte existerar nu, liknar era bröders argument som säger att de kommer att upphöra och försvinna och att dess invånare slutligen kommer att dö. Varken
ni eller era bröder har lyckats förstå versen. De enda som har lyckats är Islâms Imâmer. De har bl a tolkat ”Allt” med allt Allâh har bestämt skall försvinna och förgå ”skall förgå”. Men paradiset och helvetet har skapats för att stanna, inte för att försvinna, och det samma gäller Tronen
som är paradisets tak. Det har även sagts ”förutom Hans makt” och ”förutom det som görs för Hans Ansiktes sak”.


[1] Sekt som jämför och förliknar Allâh med skapelsen.

[2] Djahmiyyahs troslära.

[3] Sekt som förnekar Allâhs Namn och Egenskaper.

[4] Autentisk.

[5] Autentisk.