Är ens uppehälle och giftermål nedskrivet i den Bevarade tavlan?

Fråga: Är ens uppehälle och giftermål nedskrivet i den Bevarade tavlan (al-Lawh al-Mahfûdh)?

Svar: Efter att Allâh skapade pennan, är allting som Allâh har skapat fram till Domedagen nedskrivet i den Bevarade tavlan. Det första Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skapade var pennan. Han sade till den:

”Skriv!”

Då sade den:

”Min Herre, vad skall jag skriva?”

Han svarade då:

”Skriv ned allt som kommer att äga rum.” [1]

Likaså har det bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att fostret som blir fyra månader gammalt och ligger i sin moders mage, besöks av en ängel som blåser in en själ i det, skriver ned dess uppehälle, livslängd, handlingar och om det kommer att vara lyckligt eller olyckligt. Uppehället är  nedskrivet och bestämt i enlighet med ens tillvägagångssätt och det varken stiger eller sjunker. Till de tillvägagångssätt som en person kan ta till sig för att söka uppehälle, är att han arbetar. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Det är Han som har skapat jorden för att vara er undernådig; färdas då över dess vidder och livnär er av det som Han skänker er för er försörjning.”[2]

Till dessa tillvägagångssätt hör även att bevara släktbanden och handla lydigt mot ens föräldrar. Att frukta Allâh är också ett av medlen. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Allâh visar var och en som fruktar Honom en utväg och sörjer för honom från ett håll som han inte räknat med.”[3]

Säg inte att uppehället är bestämt och begränsat och därav inte handla för att uppnå det. Detta hör till oförmågan och misslyckandet, medan det är smart och beslutsamt att handla för att uppnå uppehälle och det som gagnar ens religion och världsliga liv.

På samma sätt som uppehället är nedskrivet och bestämt i enlighet med tillvägagångssätten, är även giftermålet det. Var och en har fått det bestämt och nedskrivet vem man skall gifta sig med – och inget är dolt för Allâh (ta´âlâ)


[1] Ahmad (5/317).

[2] 67:15.

[3] 65:2-3.