Är en medvetslös persons skilsmässa giltig?

Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (10/345-346)
Dâr ´Âlam-il-Kutub, 1419/1999.
Fotnoter: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
20.11.2006

De lärda är ense om att samtliga medvetslösa personers skilsmässa,
förutom de berusades, är ogiltig. Detta har bl a sagts av ´Uthmân, ´Alî,
Sa´îd bin al-Musayyib, al-Hasan, an-Nakha´î, ash-Sha´bî, Abû Qulâbah,
Qatâdah, az-Zuhrî, Yahyâ al-Ansârî, Mâlik, ath-Thawrî, ash-Shâfi´î och
Åsiktens folk [Ahl-ur-Ra’y].

De är ense om att om en person
skiljer sig från sin kvinna i sömnen, har han inte skilt sig. Det
har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att
han sade (i betydelse):

”Pennan är upplyft från
tre personer; den sovande till dess att han vaknar, barnet till dess att
det mognar och den galne till dess att han återfår medvetandet.”

Likaså är det ett yttrande
som tar bort en egendom och måste sålunda härröra från
en medveten person vid sinnet, precis som försäljning.

Om en person blir medvetslös
pga. galenskap, avsvimning, sömn, läkemedelsanvändning, påtvingad
till alkoholmissbruk eller dricker alkohol utan att veta att det är berusningsmedel
han dricker, sätts skilsmässan inte i bruk. Detta råder det en åsikt
om och vi känner inte till att någon motsätter sig den.

Angående den som vetande
och gäckande tar bolmört [1] eller liknande berusningsmedel, gäller honom samma dom som
den alkoholberusade i skilsmässofrågan. Denna åsikt har ash-Shâfi´îs
anhängare, medan Abû Hanîfahs anhängare säger att skilsmässan inte
har ägt rum ty han finner ingen njutning i det.

Vad gäller oss [2], anser vi att han blev medvetslös
pga. en synd och därför liknas han en alkoholberusad person.[1] Enligt ”Nordstedts ordbok” är bolmört följande:

”En hårig ört som innehåller starka gifter vilka
bl.a. kan ge hallucinationer.” (Sid. 123)

[2] Imâm Ahmads madhhab.