Användning av orenheter

Muslim sade:

1581 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Yazîd bin Abî Habîb, från ´Atâ’ bin Abî Rabâh, från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Makkah samma år som staden erövrades:

Allâh och Hans sändebud har förbjudit handel med sprit, självdöda djur, grisar och statyer.” Det sades: ”Allâhs sändebud! Vad säger du om det självdöda djurets fett. Det används för att belägga båtarna och smörja skinnen och människorna använder det till lampor.” Han sade: ”Nej. Det är förbjudet.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må Allâh bekriga judarna! När Allâh (´azza wa djall) hade förbjudit dem deras fett smälte de det, sålde det och livnärde sig på dess inkomst.”

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Nej. Det är förbjudet.”

betyder att ni inte skall handla med det eftersom det är förbjudet. Pronomenet syftar på handeln, inte på användningen. Det är den korrekta åsikten enligt ash-Shâfi´î och hans anhängare; det är tillåtet att bruka självdöda djurs fett för att belägga båtar, smörja skinn, använda till lampor och annat så länge det inte handlar om att äta det eller lägga det på en människokropp. Den åsikten delar även ´Atâ’ bin Abî Rabâh och Muhammad bin Djarîr at-Tabarî.

Majoriteten anser att det inte är tillåtet att bruka det överhuvudtaget. Deras bevis är den allmänna hadîthen som förbjuder att självdött djur nyttjas frånsett vid undantag som gravering av skinn.

Men är det tillåtet att bruka olja, fett och andra smörjelser som har drabbats av orenhet? Är det tillåtet att bruka dem till lampor eller något annat förutom förtäring och smörjelser på kroppen? Är det tillåtet att göra den oljan till tvål, mata bina med den, mata hundarna med självdött djur eller ge orent kött till djuren? Därom tvista Salaf. Enligt vår rättsskolas korrekta åsikt är det tillåtet. Samma åsikt citerade al-Qâdhî från Mâlik och många andra från Salaf, ash-Shâfi´î, ath-Thawrî, Abû Hanîfah, hans anhängare och al-Layth bin Sa´d. Han sade:

Liknande rapporteras från ´Alî, Ibn ´Umar, Abû Mûsâ, al-Qâsim bin Muhammad, Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar.”

Han sade:

Abû Hanîfah, hans anhängare, al-Layth och andra tillåter handel med oren olja så länge det klargörs. ´Abdul-Malik bin al-Mâdjishûn, Ahmad bin Hanbal och Ahmad bin Sâlih säger att inget av omnämnda får användas på något som helst sätt och Allâh vet bättre.”