Antalet hustrur i paradiset

Abûsh-Shaykh sade: Abû Yahyâ bin Muslim ar-Râzî berättade för oss: Hanâd bin as-Sarrî berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Hishâm bin Hassân, från Zayd bin Abîl-Hawârî, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Det sades: “Allâhs sändebud! Kommer vi att ha samlag med våra hustrur i paradiset på samma sätt som vi har samlag med dem i detta liv?” Han sade: “Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger! En man kommer att ha samlag med ett hundra jungfrur på en förmiddag.”

Ibn Ma´în sade:

“Zayd är god.”

En annan gång sade han:

“Han är ingenting.”

En tredje gång sade han:

“Han är svag, men hans hadîth skrivs ned.”

Detsamma sade Abû Hâtim om honom. ad-Dâraqutnî sade:

“Han är god.”

an-Nasâ’î ansåg däremot att han var svag, men det räcker med att Shu´bah rapporterade från honom.

De autentiska hadîtherna säger att var och en får två hustrur var. Det rapporteras inte i al-Bukhârî och Muslim något högre antal än det. Om dessa hadîther om ytterligare hustrur är autentiska, så betyder de att man får slavinnor utöver de två fruarna. Antalet slavinnor varierar beroende på ens position på samma sätt som det gör med betjänterna. Det kan också betyda att han får den styrkan som räcker till att ha samlag med hundra fruar. På så sätt är den autentisk eftersom den har rapporterats ungefärligt och inte ordagrant.

at-Tirmidhî rapporterade i sin “al-Djâmi´” från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Den troende kommer att få en sådan och sådan styrka till samlag.” Det sades: “Allâhs sändebud, kommer man klara av det?” Han sade: “Han får styrkan av hundra man.”

Denna hadîth är autentisk. Det är möjligt att rapporteraren som rapporterade samlag med hundra jungfrur rapporterade hadîthen ungefärligt i stället för bokstavligt eller att det finns varierande antal kvinnor i paradiset beroende på nivåerna.

Det råder inga tvivel om att den troende kommer att få fler än två hustrur i paradiset. al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Mûsâ al-Ash´arî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“I paradiset har den troende ett tält av en ihålig pärla. Dess bredd är 60 mil1. Däri finns hustrur som den troende har samlag med utan att de ser varandra.”

1 En arabisk mil motsvarar 1609 meter. I så fall är 60 arabiska mil 96540 meter, 96.54 km, och Allah vet bättre.