Anledningen bakom Qur’ânens olika antal ord och verser

Författare: Imâm Djalâl-ud-Dîn as-Suyûtî
Källa: al-Itqân fî ´Ulûm-il-Qur’ân (1/97-198)

Vissa har sagt att Qur’ânen består av 77934 ord. Det har även sagts att den består av 77437 ord och somliga har sagt att den består av 77277 ord. Det har sagts att anledningen bakom denna meningsskiljaktighet beror på att det finns verkliga och metaforiska ord, uttryck och skrifter. Det är tillåtet att gå efter varenda en av dem och varje lärd har gått efter någon av dem.

Ibn ´Abbâs uppskattning av antalet bokstäver har redan angivits. Det finns fler åsikter. Det är emellertid onödigt att sysselsätta sig med att uppskatta allt det. Detta har gjorts av Ibn-ul-Djawzî i boken ”Funûn-ul-Afnân” i vilken han kommer fram till olika halvor, tredjedelar fram till tiondelar av Qur’ânen. Han fördjupade sig i det och den som vill kan alltid hänvisa dit. Vår bok handlar endast om viktiga frågor och denna fråga är inte det.

as-Sakhâwî sade:

”Jag känner inte till någon nytta i att veta antalet ord och bokstäver. Det där gagnar endast en bok som kan adderas och reduceras och det är inte möjligt med Qur’ânen.

Till de hadîther som poängterar antalet bokstäver, hör hadîthen som at-Tirmidhî har rapporterat från Ibn Mas´ûd från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som läser en bokstav ur Allâhs bok, får en belöning och en belöning är tiofaldig. Jag säger inte att Alif Lâm Mîm är en bokstav. Alif är en bokstav, Lâm är en bokstav och Mîm är en bokstav.”

at-Tabarânî rapporterade från ´Umar bin al-Khattâb som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Qur’ânen har 1.027.000 bokstäver. Den som läser den med tålamod och hopp om belöning, får för varje bokstav en fru i paradiset.”

Dess män är pålitliga förutom at-Tabarânîs lärare Muhammad bin ´Ubayd bin Âdam Abî Iyâs. adh-Dhahabî talade om honom just på grund av denna hadîth. Dessutom har denna hadîth tolkats utmed den skrift som har avskaffats då dagens ord inte uppnår detta antal.