Anledningen bakom oenigheten om Qur’ânens olika antal verser

Författare: Imâm Djamâl-ud-Dîn bin al-Djawzî al-Hanbalî (d. 597)
Källa: Funûn-ul-Afnân fî ´Adjâ’ib-il-Qur’ân, sid. 94-96

Beträffande antalet verser i Qur’ânen, råder det oenighet om dem baserat på dem som räknade dem. Beräkningen har gjorts på fem platser; Makkah, Madînah, Kûfah, Basrah och Shâm.

Beräkningen i Makkah tillskrivs Mudjâhid bin Djabr och ´Abdullâh bin Kathîr.

Beräkningen i Madînah består av två typer; den första och den andra. Den första beräkningen i Madinah tillskrivs Kûfah från Madînah. Kedjan är dock inte hel och ingen nämns i den. Den andra beräkningen i Madînah tillskrivs Abû Dja´far Yazîd bin al-Qa´qâ´ och hans svåger Shaybah bin Nassâh. Det råder dock oenighet bland dem inom sex verser. Dessa sex verser är:

”Av det som ni [själva] värdesätter.”1

”Förr hördes ofta de säga.”2

”Jo, det kom en varnare till oss.”3

”Låt människan se på sin föda.”4

”Vilken väg skall ni [nu] slå in på?”5

Abû Dja´far ansåg inte dem inte vara enskilda verser till skillnad från Shaybah. Å andra sidan ansåg Abû Dja´far att ”Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Ibrâhîm en gång stod”6 var en vers för sig till skillnad från Shaybah.

Ibn-ul-Munâdî sade:

”Vad gäller den första beräkningen från Madînah, vet man inte exakt när den ägde rum. Det verkar dock vara en följeslagares beräkning som var överensstämd. I och med att det fanns så många människor, vet man inte exakt vem det var. Om det skedde innan Mushaf samlades, är den tagen muntligt. Och om det skedde ur Mushaf, är den tagen innan den kopierades till bokformer. När då Abû Dja´far och Shaybah dök upp, valde de de föregåendes beräkning på samma sätt som de valde bokstäverna.”

Beräkningen i Kûfah tillskrivs ´Abdur-Rahmân as-Sulamî från ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Vissa har tillskrivit den Ibn Mas´ûd, men det förstnämnda är det korrekta.

Beräkningen i Basrah tillskrivs ´Âsim bin Maymûn al-Djahdarî. Han var en av efterföljarna (Tabi´ûn) som hade memorerat Qur’ânen. al-Hadjdjâj anförtrodde honom med att räkna antalet bokstäver i Qur’ânen tillsammans med al-Hasan al-Basrî, Mâlik bin Dînâr, Abûl-´Âliyah ar-Riyâhî, Abû Muhammad Râshid al-Himânî och Nasr bin ´Âsim al-Layhtî.

Beräkningen i Sham tillskrivs ´Abdullâh bin ´Âmir al-Yahsabî.

1 3:92

2 37:167

3 67:9

4 80:24

5 81:26

6 3:97