an-Nawawî fördömer Ashâ´irahs syn på Qur’ânen

Efter att tvekan och tvivel har dykt upp, förtal och manipulationer har ökat och lust och fanatism har spridits och lagt sig över alla länder, blev jag frågad om att kompilera de tidigare lärdas uttalanden om och bevis för bokstäverna och rösten. Jag blev tillbedd att nämna deras meningsskiljaktigheter och de lärdas och hadîthernas pålitliga återberättares ord. Jag skulle följa de senare skolastikernas forskningssätt, följa teoretikernas regler och förkorta dem på bästa möjliga vis, objektivt och utan fanatism. Mitt mål skall vara att klargöra sanningen och stödja följeslagarnas och efterföljarnas väg. Därtill skall jag förse honom med bekräftade rapporteringar från sändebudens mästare och den ädlaste skapelsen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

Denna sammanfattning består av två indelningar:

1 – Jag har citerat Shaykh, Imâm och Hâfidh Fakhr-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan bin ´Uthmân al-Armawî ash-Shâfi´î och hans bok ”Ghâyat-ul-Marâm fî Mas’alat-il-Kalâm”.

2 – Jag har tagit med en del ur min bok ”at-Tibyân”.

Shaykh Abûl-´Abbâs sade i sin bok:…

Det är märkligt hur Ashâ´irahs böcker är fulla av budskapet att Allâhs tal sändes ned till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är nedskrivet i Masâhif och verkligen läses av tungorna, för att sedan säga att det nedsända är ett uttryck, det skrivna är inte Skriften och det lästa är inte läsningen. De går in i uppenbara paradoxer och fattiga komplikationer. Bara att de inte klarar av att säga det uttryckligt räcker för att knäcka denna dogm.

Mot slutet av boken skall jag klargöra talets realia. Via de omnämnda verserna och rapporteringarna, bestående av följeslagarnas och andra kloka lärdas samstämmighet, klargörs det att Allâhs eviga tal är nedsänt till Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på riktigt och inte metaforiskt. Det nedsända består av inget annat än bokstäver och röst. Det fastställs antingen via samstämmigheten eller också via omöjligheten att en självrådande mening stiger ned. Alltså är det oundvikligt att Allâhs tal inte består av bokstäver och röst1.

1´Allâmah ´Abdul-Muhsîn al-´Abbâd sade:

”De lärda som är kända för kunskap och vetenskapliga verk som studenterna har gagnats av, är Hâfidh Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Sharaf-id-Dîn an-Nawawî (d. 676) och Hâfidh Abûl-Fadhl Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852). Några av deras kända verk består av skolastiska dogmer och tolkningar av Ashâ´irah och deras jämlikar. Jag har verkligen månat om att hitta något som bevisar att deras dogm är ren på skolastik samt överensstämmande med Salafs dogm när det kommer till att bekräfta Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som tillkommer Hans fullkomlighet och majestät, utan liknelse eller dementi. Allâh (´azza wa djall) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (42:11)

Dels bekräftade Han Sin hörsel och syn, dels dementerade Han att någon liknar Honom. Och Allâh ske lov hittade jag vad jag letade efter.

Beträffande Hâfidh an-Nawawî, sade han mot slutet av sin bok ”I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt”:

”Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss dö utmed denna dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår allt Du vill. Ena oss med våra lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning. Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 676.” (Sid. 78)

Enligt adh-Dhahabîs ”al-´Ibar” dog an-Nawawî 24 Radjab 676, det vill säga mindre än sex månader efter att ha skrivit denna bok.” (http://al-abbaad.com/articles/932078)