Allt för att vinna fruns kärlek

al-Bukhârî sade:

297 – Abû Nu´aym al-Fadhl bin Dukayn berättade för oss att han hörde Zuhayr, från Mansûr bin Safiyyah att hans moder berättade för honom att ´Â’ishah berättade för henne:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lutade sig bakåt mot mina knän när jag hade min månadscykel och läste Qur’ânen.”

Sändebudet gjorde allt för att vinna sin hustrus kärlek. Detta och liknande exempel bevisar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den bäste mot hustrurna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bäste av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin familj.”1

1ad-Dârimî (2/2260), at-Tirmidhî (3895) och Ibn Hibbân (9/4177). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är främmande och autentisk.” Hadîthen är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (285) och (1174).