Allt autentiskt från profeten är sant

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 61

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

91 – All föreskrift och allt klargörande som har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sanna.

FÖRKLARING

Han åsyftar att avvisa förnekande Djahmiyyah, Mu´tazilah och Râfidhah som säger att beskeden delas upp i två typer:

1 – Besked som återberättas av många återberättare.

2 – Besked som återberättas av få återberättare.

Även om besked som återberättas av många återberättare är definitivt bekräftade, menar de att deras bevisning inte är definitiv. Ty enligt dem är formella bevis inte övertygande. Vad besked som återberättas av få återberättare beträffar, utgör de ingalunda kunskap. Med andra ord argumenterar de inte med dem. På så vis sätter de stopp för alla vetenskaper som går från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Herren (ta´âlâ) och Hans namn och handlingar till förmån för vanföreställningar och fantasier som de betraktar som definitiv rationalism.

Sanningen är att de stora imamerna ansåg att besked som kommer från en hederlig människa utgör kunskap, vilket står bland annat i böcker som ”Fath-ul-Madjîd”, Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs avhandling ”Muqaddimah fî Usûl-it-Tafsîr” och Ibn-ul-Qayyims ”an-Nûniyyah” och ”as-Sawâ´iq al-Mursalah”. Flera imamer menade att hadîtherna i al-Bukhârîs och Muslims respektive ”as-Sahîh” utgör en övertygande kunskap, vilket är korrekt. Hänvisa till as-Safârînîs ”Lawâmi´-ul-Anwâr” för mer information om det.