Allt är underlättat

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rabb al-Ghanî, sid. 23-24

Imâm al-Muzanî sade:

Därefter skapade Han från hans avkomma folk till paradiset. De handlar enligt Hans önskan och verkställer utefter Hans makt och vilja. Från hans avkomma skapade Han också folk till Elden. Han försåg dem med ögon som de inte ser med, öron som de inte hör med och hjärtan som de inte begriper med. På så vis är de avskärmade från vägledningen och handlar utifrån Eldens invånares förutbestämda handlingar.”1

Allâh (´azza wa djall) skapade paradiset och helvetet innan Han skapade Âdam. Han skapade folk till paradiset och folk till helvetet. Paradisets folks handlingar är underlättade för paradiset och detsamma gäller helvetets folk. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى  وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

”För den som villigt ger och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt. Men den som håller hårt om penningpåsen och som tror sig vara fri från allt beroende och som förnekar det högsta goda, skall Vi göra det tungt och svårt.”2

Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

Allâhs sändebud! Är det obestämt vad vi skall göra eller är det redan bestämt?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är redan bestämt.” Följeslagarna sade: ”Bör vi inte låta bli att handla och istället förlita oss på vårt öde?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för. För de lyckliga är de lyckligas handlingar underlättade och för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade.” Sedan läste han upp:

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

För den som villigt ger och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt.”3

Alltså är paradisets folks handlingar underlättade för paradiset och helvetets folks handlingar underlättade för helvetet.

1as-Sunnah, sid. 23

292:5-10

3al-Bukhârî (4949) och Muslim (2647).