Allt är underlättat för oss men…

En av den troendes viktigaste plikter hör att han söker kunskap och förstår sig på religionen. Att han kan komma på lektioner, oavsett tid på dygnet, är en stor gåva från Allâh. Därför bör han ta tillfället i akt och närvara, lyssna, dra nytta och fråga. Allâh (´azza wa djall) sade:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allâh vittnar – och likaså änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan sann gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.”1

Det är de kunniga som känner Allâh, Hans rätt och Hans religion. Kunskap uppnås inte utan studier:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”2

Dyrkan kräver kunskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”3

Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”4

Förståelse av religionen är vägen till dyrkan och lyckan. Via förståelse av religionen vet man vad Allâh älskar och hatar, ålägger och förbjuder. Alla myndiga människor och djinner är skyldiga att lära sig och förstå allt som de inte får vara okunnig om så att de kan veta varför de är skapade, vilka synder de är förbjudna och hur de ska dyrka Allâh insiktsfullt.

Alla myndiga djinner och människor, män och kvinnor, är skyldiga att förstå sig på religionen och lära sig. Det gör de såtillvida att de begrundar Qur’ânen, läser den ofta och frågar om oklarheter. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och hadîther likaså. Fredagspredikningar, moskélektioner, tillrättavisningar och föreläsningar ska nyttjas. Så förstår man sig på religionen, så vet man vad Allâh har föreskrivit och påbjudit.

Alltså är alla myndiga skyldiga att måna om detta så att de vet vad Allâh har ålagt dem och förbjudit för dem. Det största, enklaste och lättaste sättet är att studera Qur’ânen. Alla kan läsa, begrunda och memorera Qur’ânen hemma. Alla kan lyssna på Qur’ân-läsning och tillrättavisningar på radio. De lärde och lekmännen, män såväl som kvinnor, djinner såväl som människor, måste lära sig. För detta har de skapats varför de måste studera och förstå sig på religionen. De får inte ta lätt på detta, oavsett om de är män eller kvinnor, ursäktade på grund av sjukdom eller inte ursäktade. Den som inte klarar av att ta sig till moskélektionerna får lyssna på radio, ringa de lärde, skriva brev till dem och fråga dem om oklarheter. Numera har Allâh underlättat telefonen som är en gåva från Allâh. Man kan fråga via telefon och brev. Man kan be någon fråga å ens vägnar. Allt det kan även kvinnan göra. Saker och ting är förenklade men problemet ligger i ovillighet och försummelse. Det är problemet.

13:18

251:56

3Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim.

4al-Bukhârî, Muslim och Ibn Mâdjah.