Allmosans status i islam

 Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
al-Mughnî (4/5)

Allmosan är en av islams fem pelare. Den är obligatoriskt enligt Allâhs bok, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och hans samfunds enighet. Vad Allâhs bok beträffar, sade Allâh (ta´âlâ):

“Förrätta bönen och betala allmosan.”1

Vad Sunnah beträffar, sände profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i väg Mu´âdh till Jemen och sade:

“Lär dem att Allâh har ålagt dem en allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga.”

Rapporterad i al-Bukhârî och Muslim.

Det finns många andra bevis från Qur’ânen och Sunnah.

Muslimerna har under alla tider varit enade om att allmosan är obligatorisk. Följeslagarna var enade om att strida mot dem som vägrade betala den. al-Bukhârî rapporterade med sin berättarkedja från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått bort och efterträtts av Abû Bakr och vissa araber hade hädat, sade ´Umar: ”Hur kan du strida mot människorna när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Den som säger det har fått sin egendom och sitt liv skyddat från mig, förutom om dess rätt missbrukas, och hans räkenskap kommer att vara hos Allâh.”? Han sade: “Jag svär vid Allâh att jag kommer att strida mot dem som skiljer på bön och allmosa. Jag svär vid Allâh att jag kommer att strida mot dem om de låter bli att betala en lammhona som de brukade betala till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” ´Umar sade: “Jag svär vid Allâh att Allâh öppnade Abû Bakrs bröst för strid och då insåg jag att han hade rätt.”2

Rapporterad av Abû Dâwûd.

1 2:43
2al-Bukhârî (2946), Muslim (33), Abû Dâwûd (2640) och Ibn Mâdjah (3928).