Allmosa till släktingar och anhöriga

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/507-508)

699 – Jag frågade min fader om det är tillåtet för en person som äger minst 500 silvermynt att betala dem i allmosa till sin broder eller brorson? Min fader svarade mig:

Han får inte betala den för att undkomma försörjning som är obligatorisk i alla fall. Inte heller får han betala den till sin arbetare för att slippa betala ut hans lön till honom. Det är inte tillåtet att undkomma ens plikt via allmosor. Inte heller är en sådan allmosa giltig. Släktingar ska inte favoriseras och utomstående ska inte berövas. Allmosan är ju Allâhs rätt över egendomar. Skulle släktingar och utomstående vara lika fattiga, går släktingarna före så länge målet inte är att undkomma försörjning.

Därtill är det inte tillåtet att betala allmosa till ens barn, barnbarn, föräldrar eller far- och morföräldrar. Alla andra släktingar får erhålla allmosor så länge syftet inte är att bibehålla egendomen på det viset.”