Allmosa på faderlösas egendomar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/537-540)

741 – Jag hörde min fader säga:

Allmosa ska betalas på den faderlöses egendom.”

742 – Jag hörde min fader säga: Yazîd bin Hârûn berättade för oss, från Sufyân, från ´Abdullâh bin Dînâr som sade:

Ibn ´Umar betalade allmosa på den faderlöses egendom.”

743 – En annan gång hörde jag min fader bli frågad om allmosa ska betalas på den faderlöses egendom. Han svarade:

Ja.”

745 – Min fader berättade för mig: Sufyân berättade för oss, från ´Abdur-Rahmân bin al-Qâsim, Ayyûb och Yahyâ bin Sa´îd som berättade att de hörde al-Qâsim säga:

Medan vi som faderlösa barn bodde hemma hos ´Â’ishah, betalade hon allmosa på våra egendomar.”

746 – Min fader berättade för mig: ´Abdur-Rahmân berättade för oss, fråm Sufyân, från Habîb, från Ibn Abî Râfi´ som sade:

´Alî sålde vår mark för 80. Han gav oss pengarna, men summan hade sjunkit. Han sade: ”Jag betalade allmosa på dem.”

747 – Min fader berättade för oss: ´Abdur-Razzâq och Abû Bakr berättade för oss: Ibn Djuraydj underrättade oss: Abûz-Zubayr underrättade mig att han hörde Djâbir bin ´Abdillâh säga om mannen som tar hand om den faderlöses egendom:

Han ska betala allmosa på den.”