Allmosa på biodling

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/562-563)

776 – Jag frågade min fader om det är obligatoriskt att betala allmosa på honung. Han sade:

På honung betalas en tiondel.”

777 – Min fader berättade för mig: Wakî´ underrättade oss, från Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz, från Sulaymân bin Mûsâ, från Abû Sayyârah som sade:

Allâhs sändebud! Jag har en biodling.” Han sade: ”Betala en tiondel.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vakta den åt mig.” Han vaktade den åt mig.”1

1Ahmad (4/236), Ibn Mâdjah (1823), ´Abdur-Razzâq (6973), Ibn Abî Shaybah (3/141) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (169). ad-Dâraqutnî sade:

“Detta är det mest autentiska gällande obligatorisk allmosa på honung. Trots det är berättarkedjan avbruten. Abû ´Îsâ at-Tirmidhî sade: “Jag frågade Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî om honom varvid han sade: “Berättarkedjan saknar följeslagare. Sulaymân bin Mûsâ träffade inga följeslagare. Det finns ingen autentisk hadîth som ålägger allmosa på honung.” (as-Sunan al-Kubrâ (4/126))