Allâhs skratt

Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
ash-Sharî´ah, sid. 283-290

215 – Håll fast vid er kunskap – må Allâh leda oss och er till korrekt tal och handling – att Ahl-ul-Haqq beskriver Allâh (´azza wa djall) såsom Han har beskrivit Sig själv och såsom Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare har beskrivit Honom.

Detta är de vägledda lärdas metodik. Dessa beskrivningar skall inte ifrågasättas. I stället skall man underkasta sig dem och tro på att Allâh (´azza wa djall) skrattar. Det är så profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) har beskrivit Honom. Sålunda förnekas detta endast av en person som fördöms av de lärda.

216 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset. Den dödade strider för Allâhs sak och den som  dödade förlåts av Allâh (´azza wa djall). Därpå strider den som dödade för Allâhs sak och dör martyrdöden.”1

217 – Abû Razîn al-´Uqaylî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre skrattar åt Sina uppgivna tjänare då Hans ändring i själva verket är nära.” Jag sade: ”Skrattar vår Herre, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”2

218 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall ni inte fråga mig varför jag skrattar? Jag skrattar åt mannen som skapelsernas Herre (´azza wa djall) skrattar åt när han säger till Honom: ”Driver Du med mig?” Då säger Han: ”Jag driver inte med dig, men Jag har allt inom Min makt.” Därefter för Han in honom i paradiset.”3

219 – Nu´aym bin Hammâr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vilka martyrer är bäst?” Han sade: ”De som strider i raden och vänder sig inte om till dess att de stupar. De skall samlas i paradisets höga rum. Din Herre (´azza wa djall) skrattar åt dem. Om Han skrattar åt Sin tjänare vid ett särskilt tillfälle, kommer han inte att ställas inför rätta.”4

220 – Ibn Mas´ûd sade:

”Allâh (´azza wa djall) skrattar åt två personer. En av dem är mannen som går upp mitt på natten för att två sig och förrätta bönen medan hans familj sover. Allâh (´azza wa djall) skrattar åt honom. En annan person är mannen som stadigt strider mot fienden efter att hans kamrater har besegrats till dess att Allâh (ta´âlâ) skänker honom martyrium.”5

221 – Vi tror på dessa hadîther utan att ifrågasätta dem eller föreställa oss dem. De som har framfört dessa hadîther till oss är de som har framfört hadîtherna om tvagningen, bönen, allmosan, fastan, vallfärden, kamp och alla andra domar kring det lovliga och olovliga. De lärda har accepterat dem på bästa möjliga sätt och endast de som följer Mu´tazilahs metodik förnekar dessa hadîther. Den som  då motsätter sig dessa hadîther, förkastar dem eller ifrågasätter dem, skall ni misstänka och undvika.

1 al-Bukhârî (2826), Muslim (1890), Ibn Mâdjah (191) m fl.

2 Ibn Mâdjah (181) och Ahmad (4/11). al-Albânî sade: ”God (Hasan).” (Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (1/78))

3 Muslim (187), Ahmad (1/391), Ibn Hibbân (7430) m fl.

4 Ahmad (5/287), Abû Ya´lâ (6855), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/221) m fl. al-Haythamî sade: ”Dess män är autentiska.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (5/292))

5 al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/220)