Allâhs höghet enligt Ahl-us-Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 41-42

Den kände imamen Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – känd som Ibn Abî Zamanîn och en av Mâlikiyyahs imamer – sade i sin bok ”Usûl-us-Sunnah”:

”Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att Allâh (´azza wa djall) skapade tronen. Av allt som Han har skapat utmärkte Han sin höghet och resning över just den. Därefter reste Han sig över den så som Han ville. Detta underrättade Han om Sig själv när Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.”2

Fri från brister är Han som är långt borta så att Han inte syns och ändå nära med Sin kunskap och förmåga så att Han hör den hemliga överläggningen.

Ibn Mutarrif berättade för mig, från Sa´îd bin ´Uthmân, från Nasr bin Marzûq, från Asad bin Mûsâ: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Därefter skapade Han Sin tron ovanför vattnet.”34

120:5

257:4

3Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i ”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).

4Usûl-us-Sunnah, sid. 88