Allâhs bok och profetens avkomma

publicerad
16.02.2010

Författare: Imâm Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî
Källa: al-Djâmi´ (4038)
Förklaring: Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî
Källa: Tuhfat-ul-Ahwadhî (10/195-196)

4038 – Nasr bin ´Abdir-Rahmân al-Kûfî berättade för oss: Zayd bin al-Husayn underrättade oss, från Dja´far bin Muhammad, från sin fader, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under hans vallfärd på ´Arafah sitta på sin kamel al-Qaswâ’ och predika. Jag hörde honom säga: ”Människor! Jag kommer att lämna något till er. Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid det; Allâhs bok och min avkomma, mitt hushåll.””

Hadîthen är främmande och god från denna synvinkel1.

 

FÖRKLARING

”… under hans vallfärd…” – Det vill säga Avskedsvallfärden.

”… al-Qaswâ’…” – Profetens kamels smeknamn.

”Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid det…” – Det vill säga så länge ni rättar er efter det och följer det.

”Allâhs bok och min avkomma, mitt hushåll.” – at-Tûrbashtî sade:

”Med ”avkomma” menas det hushållet och den närmsta familjen. I och med att avkomma kan ha flera betydelser, klargjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dess betydelse och sade:

”Mitt hushåll.”

Han sade det för att det skulle förstås att han avsåg sin avkomma, närmsta anhöriga och hustrur.”

al-Qârî sade:

”Att hålla fast vid dem innebär att älska dem, bevara deras helgd, handla utmed deras rapporteringar och förlita sig på deras uttalanden. Det betyder inte att man inte tar Sunnah från andra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mina följeslagare är som stjärnor; vem ni än rättar er efter, vägleds ni.”

Dessutom sade Allâh (ta´âlâ):

إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”2

Ibn-ul-Malik sade:

”Att hålla fast vid Boken innebär att följa Allâhs befallningar och undvika hans förbud. Att hålla fast vid hans avkomma innebär att älska dem och följa dem.”

as-Sayyid Djamâl-ud-Dîn lade till och sade:

”Så länge inget motstrider religionen.”

1 al-Albânî sade:

      ”Autentisk.” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (3/542))

2 16:43