Allâhs barmhärtighet och förlåtelse på Domedagen

as-Sanâbihî sade:

”Jag kom in till ´Ubâdah bin as-Sâmit strax innan han dog. Jag började gråta. Han sade: ”Ta det lugnt! Varför gråter du? Jag svär vid Allâh att det inte finns en hadîth som jag har hört från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som består av godhet, utan att jag har berättat den för er bortsett från en hadîth. Jag skall berätta den för er idag. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud skall Allâh förbjuda för Elden.”1

Salmân berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Dagen Allâh skapade himlarna och jorden skapade Han även hundra [nivåer av] barmhärtighet. Varje barmhärtighet täcker det som är mellan himlarna och jorden. Av dem satte Han en barmhärtighet på jorden. Med den har modern medkänslor för sitt barn och vilddjuren och fåglarna sinsemellan. På Domedagen fullbordar Han dem med denna barmhärtighet.”2

I vissa formuleringar som rapporteras via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) nämns det:

”På Domedagen tar Han tillbaka denna barmhärtighet till de nittionio och fullbordar dem till hundra och med dem förbarmar Han sig över Sina tjänare på Domedagen.”3

´Abdullâh bin Abî Awfâ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Honom i vars hand min själ är! Allâh är sannerligen barmhärtigare mot Sin tjänare än vad den medlidsamma modern har mot sitt barn.”4

1 Muslim (191).

2 Muslim (2753).

3 Ahmad (2/526).

4 Muslim (2753).