Allâh vet bättre hur molnen var

Min fader och min farbror Abû Bakr berättade för oss: Yazîd bin Hârûn underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin ´Udus och Hushaym, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen (العماء). Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron ovanpå vattnet.”1

´Abdullâh bin Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: Jag hörde al-Asma´î nämna denna hadîth och säga:

Enligt arabiskan är dessa moln (العماء) vita och utdragna. Ordet (العمى) betyder syn. Det är inte det som är betydelsen. Allâh vet bättre hur de molnen var.”

Farwah bin Abîl-Maghrâ’, Abû Suhayb an-Nadhr bin Sa´îd och ´Abbâd bin Ya´qûb berättade för oss: al-Walîd bin Abî Thawr underrättade oss, från Simâk bin Harb, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som sade:

Jag var i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Och Allâh (ta´âlâ) är ovanför den.”23

1Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i ”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).

2Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).