Allâh och de troende vägrar någon annan än Abû Bakr

Publicerad: 2010-02-18
Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâj an-Naysâbûrî (d. 261)
Källa: al-Musnad as-Sahîh (2387)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (15/126)

2387 – ´Ubaydullâh bin Sa´îd berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss: Sâlih bin Kaysân berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under sin sjukdom: ”Kalla på Abû Bakr och din broder till mig så att jag kan skriva en bok. Jag fruktar att önskaren önskar och att talaren säger: ”Jag har mer rätt.” Men Allâh och de troende vägrar någon annan än Abû Bakr.”

FÖRKLARING

I denna hadîth finns ett uppenbart bevis för Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) förträfflighet. Dessutom underrättar han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om vad som kommer att ske i framtiden efter hans död och att muslimerna kommer att vägra låta någon annan än Abû Bakr ta tag i kalifatet.

I hadîthen finns även en antydning på att det kommer att ske tvister, vilket också skedde.

Anledningen att han kallade på hennes broder tillsammans med Abû Bakr, var för att han skulle skriva boken.