Allâh är Guden ovanför himlarna

Han (ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”3

Han sade till slavinnan:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.”4

Rapporterat av Mâlik bin Anas, Muslim och andra imamer.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Husayn:

”Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så kommer jag att lära dig två böner.” Han blev då muslim och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde honom att säga: ”Allâh, vägled mig till rätt vägledning och skydda mig mot min själs ondska.”5

Dessutom har det rapporterats i de tidiga skrifterna, att ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares kännetecken är att de faller ned på ansikte och hävdar att deras Gud är ovanför himlen. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”Sunan” att al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttâlib:

”Jag var i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”6

Detta och liknande är vad Salaf (rahimahumullâh) var ense om beträffande dess överföring och godtagande. De gav sig inte in i att avslå det, misstolka det, likna det eller jämföra det. Det sades till Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh):

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”7

Hur reste Han sig?” Mâlik (rahimahullâh) svarade:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.”

Därefter beordrades det att mannen skulle bli bortförd.8

120:5

267:16

3Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).

4Muslim (537).

5at-Tirmidhî (3479), Ahmad (4/444), al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” (2/1/1) m fl.

6Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).

720:5

8al-Bayhaqî i ”Kitâb-ul-Asmâ’ was-Sifât” (867) och (868), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” (104), al-Lâlikâ’î (664) m fl.