Allâh älskar och hatar

292 – Muhammad bin Kathîr al-´Abdî berättade för oss: Hammâm underrättade oss, från Qatâdah, från Anas bin Mâlik, från ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som älskar mötet med Allâh, [skall veta att] Allâh älskar mötet med honom. Den som hatar mötet med Allâh, [skall veta att] Allâh hatar mötet med honom.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde två hat tillsammans, Skaparens och skapelsens.

293 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ – al-Qattân – berättade för oss, från Zakariyyâ bin Abî Zâ’idah, från ´Âmir ash-Sha´bî: Shurayh bin Hâni’ berättade för oss: ´Â’ishah berättade för mig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som älskar mötet med Allâh, [skall veta att] Allâh älskar mötet med honom. Den som hatar mötet med Allâh, [skall veta att] Allâh hatar mötet med honom. Döden kommer dock före mötet med Allâh.”

294 – ´Amr bin ´Awn al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid – bin ´Abdillâh – underrättade oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh älskar en slav ropar Han på Djibrîl och säger: ”Allâh älskar den och den. Älska därför du honom.” Då älskar Djibrîl honom. Därefter ropar Djibrîl i himlen: ”Allâh älskar den och den. Älska därför ni honom.” Då älskar himlens befolkning honom och han blir accepterad på jorden. Och när Allâh hatar en slav ropar Han på Djibrîl och säger: ”Jag hatar den och den. Hata därför ni honom.” Då hatar himlens befolkning honom och han blir hatad på jorden.”2

296 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Ibn Djuraydj: Jag hörde Ibn Abî Mulaykah återberätta från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De mest hatade männen av Allâh är de vilsna som är skickliga på att debattera.”3

297 – Zakariyyâ bin Nâfi´ ar-Ramlî berättade för oss, från Nâfi´ bin ´Umar al-Djamhî, från Bishr bin ´Âsim ath-Thaqafî, från sin fader, från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh hatar den vältalige och tillgjorde mannen som rullar sin tunga liksom en ko rullar sin tunga.”4

298 – ´Alî bin al-Madînî berättade för oss. Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Qatâdah, från ´Abdullâh bin Buraydah, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg inte ”vår mäster” till en hycklare. Om han är er mäster så har ni förargat er Herre.”5

299 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr bin Murrah: Jag hörde ´Abdullâh bin al-Hârith berätta från Abû Kathîr, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att två män sade:

”Allâhs sändebud! Vilken flykt är bäst?” Han svarade: ”Att du flyr från det som din Herre hatar.”6

1al-Bukhârî (6507) och Muslim (2683).

2al-Bukhârî (7485) och Muslim (2637).

3al-Bukhârî (2457) och Muslim (2668).

4Ibn Abî Shaybah (6348), Ahmad (6543), Abû Dâwûd (5005), at-Tirmidhî (2853), Ibn Abî Hâtim i ”al-´Ilal” (2547).

5al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (760), Ahmad (5/346), Abû Dâwûd (4977) och an-Nasâ’î (10073).

6Abû Dâwûd at-Tayâlisî (2272), Ahmad (6487), an-Nasâ’î (4176), Ibn Hibbân (5176) och al-Hâkim (1/11).