Allâh älskar inga innovationer

De sade att inga tal, handlingar eller avsikter accepteras om de inte är överensstämmande med Sunnah. Det är föreskriften, det är vad Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Ty tal, handlingar och avsikter som inte är rekommenderade, föreskrivna och befallda av Allâh är innovationer. Varje innovation är ju villfarelse. Allâh älskar inte den, Han godtar inte den och den är, liksom avgudadyrkarnas och Bokens folks handlingar, oduglig. När Salaf talar om Sunnah omfattar ordet dyrkelse och dogm. Många författare som kallar sina böcker för det namnet syftar på dogmen. Det är som Ibn Mas´ûd, Ubayy bin Ka´b och Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

Måttligt förhållande till Sunnah är bättre än flitigt förhållande till innovationer.”