Alla skapelser frånsett Djahmiyyah

Sunnahs bevis för Allâhs höghet är otaliga. Bland annat sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan:

”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”2

Detsamma gäller hadîtherna om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra dag och natt. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp till Honom och deras Herre frågar dem – och Han vet bättre än dem: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi kom till dem och de bad när vi lämnade dem.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare, liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh tar ett beslut ovanför himlen börjar änglarna slå med sina vingar utav underkastelse till Hans ord. Det är som en kedja på ett naket berg. Och när skräcken [efter uppståndelsen] har släppt sitt grepp om deras hjärtan, skall de fråga [varandra]: ”Vad sade er Herre till er?” – och få svaret ”Sanningen; Han är den Höge, den Store.” Tjuvlyssnarna kommer att höra det och de är så här ovanpå varandra. En av dem hör det och för vidare det till den som är nedanför honom som för vidare det till den som är nedanför honom till dess att det når en magiker eller en spåman. Måhända en komet träffar honom innan han framför det och måhända han framför det innan han träffas av den. Därtill ljuger han hundra lögner. Således sägs det: ”Sade han inte den och den dagen så och så?” På grund av ordet som hördes från himlen blir han betrodd.”5

Det finns många liknande hadîther. Alla skapelser frånsett Djahmiyyah bekräftar dem.

1Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).

2Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

3al-Bukhârî (7429).

4al-Bukhârî (7430) och Muslim (1014).

5al-Bukhârî (7481).