Alla skall kallas till islam med vishet

Se till att kalla till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion med visdom och fina tillrättavisningar. Kalla på folket. Kalla på Ahl-ul-Bid´a, sekter, kristna, judar och andra till Allâhs religion med visdom, fina tillrättavisningar, bevis och belägg. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att Allâh vägleder en man via dig är bättre för dig än röda kameler.”

Lägg ned vikt vid att förbli stabila på denna väldiga metodik. Lägg ned vikt vid att vägleda folk. Det kan ni dock först göra efter att ni har beväpnat er med kunskap och visdom tillsammans med bevis och belägg.

Människorna är i ett mycket stort behov av denna godhet som framhävs i Salafs metodik som har sin grund i Qur’ânen och Sunnah. Om muslimerna hade hållit fast vid denna metodik som sig bör, skulle ni sett hur många av dessa folkslag konverterar till islam. Men många muslimer som lever tillsammans med européer, amerikaner och andra har avvikelser inom trosläran, dyrkan, karaktärerna och bemötanden som har svartmålat islam och dess skönhet och jagat iväg människorna från den. Om muslimerna hade lagt fram islams verkliga bild, skulle ni sett människorna acceptera islam.

Det är dessvärre mycket beklagligt att muslimerna svartmålar islam och jagar bort islams fiender från islam och muslimerna. Allt det beror på okunnighet och villfarelse som många sekter sprider i de länderna. Deras dåliga bemötande och karaktär fördunklar dem och islam. Förespråka islam som sig bör. Praktisera islam till religion, troslära och karaktärer. Då kommer Allâh – om Allâh vill – att vägleda många av islams fiender bland judar och kristna på samma sätt som dessa sekter som ni lider av kan återvända till sanningen.