Alla rusdrycker är förbjudna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/363-364)

1220 – ´Alî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Spriten har förbjudits i sig, såväl liten mängd som stor mängd, samt berusningen från alla drycker.”

Svag. Rapporterad av al-´Uqaylî i ”adh-Dhu´afâ’” (4/124).

Hanafiyyah använder sig av hadîthen för att enkom vin är förbjudet, oavsett mängd, medan alla andra drycker är förbjudna först när de berusar. Den åsikten är falsk och går emot autentiska och uttryckliga bevis. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allt berusande är sprit och all sprit är förbjuden.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det vars stora mängd berusar är även dess lilla mängd förbjuden.”

Hadîthen är autentisk och återberättas bekräftat av drygt åtta följeslagare. az-Zayla´î nämnde deras rapporteringar i ”Nasb-ur-Râyah” och jag har tagit med vissa i ”Irwâ’-ul-Ghalîl”2. Även an-Nasâ’î tog med vissa i sin ”as-Sunan” och sade:

”Hadîthen bevisar att allt berusande, oavsett mängd, är förbjudet. Det är inte alls som de självbedragna påstår, nämligen att bara den sista klunken är förbjuden till skillnad från det tidigare drickandet. De lärde är eniga om att berusning sker i princip inte bara i samband med den sista klunken.”3

Det jag sade om Hanafiyyah är at-Tahâwîs utsago om Abû Hanîfah, Abû Yûsuf och Muhammad bin al-Hasan (rahimahumullâh). Också Imâm Muhammad nämnde det om Abû Hanîfah i ”al-Âthâr”4 och godkände det. Däremot nämnde ´Allâmah Abûl-Hasanât al-Luknawî att Imâm Muhammad delar samma åsikt i sakfrågan som majoriteten och att alla rusdrycker, oavsett mängder och oavsett om mängderna är berusande eller inte, är förbjudna. Förmodligen har han två åsikter i sakfrågan, men den korrekta är den som är överensstämmande med de autentiska hadîtherna.

1Rapporterad av Muslim via Ibn ´Abbâs.

2Irwâ’-ul-Ghalîl (2375-2376).

3as-Sunan (2/237).

4al-Âthâr, sid. 148