Alla måste be ´Îd-bön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (8/420-421)

3955 – Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla könsmogna män och kvinnor måste be de två ´Îd-bönerna.”

Påhittad. Rapporterad av ad-Daylamî via ´Amr bin Shimr, från Muhammad bin Sûqah, från ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hadîthen är som sagt påhittad på grund av ´Amr bin Shimr. Ibn Hibbân sade:

”Han var en Râfidhî som förtalade följeslagarna och återberättade påhitt från pålitliga återberättare.”

al-Bukhârî sade:

”Hans hadîther är motsägande.”

an-Nasâ’î, ad-Dâraqutnî och andra sade:

”Hans hadîther är övergivna.”

Visserligen ser hadîthens berättarkedja ut som den gör, men dess innebörd är korrekt. Den intygas bland annat av att Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi var befallda att ta ut menstruerande kvinnor och skygga jungfrur till de två ´Îd-bönerna för att bevittna muslimernas samling och bön. De menstruerande kvinnorna skulle dock undvika böneplatsen. En kvinna sade: ”Allâhs sändebud! Vissa av oss har inget ytterplagg att gå ut i?” Då sade han: ”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg.”

Denna hadîth utgör ett av de starkaste bevisen för att kvinnor måste be ´Îd-böner. Om detta gäller kvinnorna, vad gäller då männen?