Alla kan inte lära ut Sunnah

Kall till Allâhs (ta´âlâ) religion är sändebudens och deras anhängares uppgift. De är sändebudens efterträdare i respektive samfund och människorna rättar sig efter dem. Allâh (subhânah) befallde Sitt sändebud att förkunna det som har uppenbarats för honom och garanterade honom skydd mot människorna. Samma sak gäller hans samfunds förkunnare. Allâh bevarar och skyddar dem i enlighet med vad de upprätthåller och förkunnar av Hans religion.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att varje budskap från honom förmedlas och bad för den som förmedlar ett enda tal från honom. Det är bättre att förkunna hans Sunnah till människorna än att skjuta fienderna i halsarna. Många människor kan skjuta fienderna i halsarna, men endast profeternas arvingar och efterträdare kan vidarebefordra Sunnah. Må Allâh (ta´âlâ) låta oss tillhöra dem.