Alla behöver kunskap

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 496

Om jag ändå måste råda och säga min åsikt, passar jag på att uppmana alla till att måna om nyttig kunskap, erhålla den och törsta efter att sprida den bland andra. Det största en person kan uppnå näst vägledning till islam, är kunskap om föreskriften. Ty alla människor behöver den kunskapen. Ingen klarar sig utan den. Den rike behöver kunskap, och det gör även fattige. Den sjuke behöver kunskap, och det gör även herden, odlaren, resenären och kvinnan i sitt hem. Alla människor behöver kunskap om föreskriften. Till följd därav måste studenten måna om den och lägga ned tid vid att sprida den vidare till andra människor utav dyrkan av och välvilja för Allâh och sitt samfund. Denna religion vilar på välvilja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen är välvilja.” De sade: ”För vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”För Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

Varje människa måste bry sig om denna sak, vilja Allâh väl, lyda Honom och veta att Allâh vet allt hon avser.

1Muslim (55).