Alla Ahl-us-Sunnah bekräftar Allâhs ansikte

Publicerad: 2011-01-29
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âlush-Shaykh
Källa: Fath-ul-Madjîd, sid. 412

 

Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det enda som man ber om vid Allâhs ansikte är paradiset.”1

Hadîthen är en av de mångfaldiga bevisen i Qur’ânen och Sunnah som bekräftar Allâhs (ta´âlâ) ansikte. Det är en fullkomlighetens egenskap och att förneka den tyder på yttersta brist och ett sätt att likna Honom med de bristfälliga. Detsamma gäller att förneka alla, eller några, andra Egenskaper. Till följd därav föll de i något som är värre än det som de flydde ifrån – fjärran är Allâh från det som de orättvisa säger.

Alla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg är att tro på det som Allâh har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen och det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med på ett sätt som endast passar Allâhs majestät och storhet.

Sålunda bekräftar de åt Honom det Han bekräftar åt Sig själv i Sin bok och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftar åt Honom. Därtill nekar de att det finns någon skapelse som liknar Honom. Såsom Hans essens inte liknar skapelsens essens, liknar inte heller Hans egenskaper skapelsens egenskaper. Den som förnekar dem har förnekat Hans fullkomlighet.

1 Abû Dâwûd (2/309).