´Alî i molnet

4881 – Abûsh-Shaykh rapporterade från Mas´adah bin al-Yasa´, från Dja´far bin Muhammad som berättade från sin fader som berättade från sin fader som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte en turban på ´Alî. Turbanen kallades för ”molnet”. En gång kom ´Alî iklädd turbanen varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Alî har kommit i molnet.” Följaktligen förvrängde dessa människor det och sade att ´Alî befinner sig i molnen.”1

Påhittad. Problemet ligger i Mas´adah. al-Bukhârî sade:

Ahmad sade: ”Han är ingenting, vi har rivit sönder hans hadîther och lämnat honom för längesedan.”2

adh-Dhahabî sade:

Abû Dâwûd beskyllde honom för lögn.”

Frasen ”Följaktligen förvrängde dessa människor det och sade att ´Alî befinner sig i molnen” återberättade Dja´far från sin fader. Shaykh Abûl-Husayn al-Malatî ash-Shâfi´î tog med hadîthen i ”at-Tanbîh war-Radd ´alâ Ahl-il-Ahwâ’ wal-Bid´a” i kapitlet om Râfidhah och deras sekter och dogmer och sade:

Och dessa har tolkat den fel.”3

1Akhlâq-un-Nabî, sid. 124

2at-Târîkh al-Kabîr (4/2/26).

3at-Tanbîh war-Radd ´alâ Ahl-il-Ahwâ’ wal-Bid´a, sid. 19-20