´Alî är på de troendes sida

2223 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vad vill ni från ´Alî? ´Alî är från mig och jag är från honom och han står på varje troendes sida (ولي) efter mig.”

Rapporterad av at-Tirmidhî (3713), an-Nasâ’î i ”al-Khasâ’is” (13, 16 och 17), Ibn Hibbân (2203), al-Hâkim (3/110), at-Tayâlisî (829), Ahmad (4/437) och Ibn ´Adî i ”al-Kâmil” (2/568).

Det är verkligen konstigt att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah vågade avfärda denna hadîth och beskylla den för lögn i ”Minhâdj-us-Sunnah”1, liksom han gjorde med hadîthen innan i samma bok. Han (rahimahullâh) själv gav den bästa förklaringen på att ordet الموالاة är motsatsordet till المعاداة , fiendskap. Den egenskapen bär ju alla troende på och ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) tillhör deras största; han står på deras sida och de står på hans sida. Den hadîthen är förvisso en avvisning av Khawâridj och Nawâsib. Därtill säger inte hadîthen att enbart ´Alî är på de troendes sida.

Inte heller består hadîthen av något som helst bevis för att ´Alî hade mer rätt till kalifatet än vad Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum) hade, till skillnad från vad Shî´ah hävdar. Ordet الموالاة är ju inte الولاية som betyder ledarskap. I så fall hade det hetat att han är varje troendes والي, ledare. Allt detta har Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah själv klargjort och du ser hur starkt klargörandet är. Därför vet jag inte varför han beljög hadîthen om det inte var på grund av att han hade bråttom med att avvisa Shî´ah – och Allâh vet bättre.

1Minhâdj-us-Sunnah (4/104).