al-Qaradhâwîs filosofi är mycket farlig

Fråga: Shaykh Yûsuf al-Qaradhâwî kom för två år sedan till Australien och gav människorna utslag om att ränta endast är förbjuden att ta för en rik person. Vad gäller den fattige, så är det inte förbjudet för honom att ta den. Likaså sade han att det är tillåtet att bygga moskéer med dessa pengar.

Svar:  Yûsuf al-Qaradhâwîs studier är al-Azhars studier, inte studier baserade på metodiken som förekommer i Boken och Sunnah. Han ger utslag till människorna som motstrider föreskriften. Han har en mycket farlig filosofi. Om föreskriften säger att något är förbjudet, gör han sig av med förbudet genom att säga:

”Det förekommer ingen text som klart tyder på dess förbud.”

Därför tillät han musik och likaså tillät han den där engelska rockstjärnan som blev muslim att fortsätta med sin sysselsättning – d v s musik – och att han livnär sig på det han tjänar. al-Qaradhâwî påstod alltså att det inte förekommer något klart bevis för att musik är förbjuden. Detta motstrider muslimernas enighet om att det inte är ett krav att det finns en klar text i frågan. Beviset är, och detta säger al-Qaradhâwî själv, att bevis är Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten och analogin. Vad är klart bevis i analogi? Idjtihâd. Och Idjtihâd består av rätt och fel. Men han kommer med denna åsikt för att kunna göra sig av med många föreskrivna domslut. Sändebudet sade:

”Allâhs förbannelse vilar över den som tar emot ränta, fullmäktar den, undertecknar den samt de två som bevittnar den.” (Muslim)

Vad beträffar moskébygge med räntepengar, svaras han med hans (´alayhis-salâm) ord:

”Allâh är god och accepterar endast det goda. Allâh befallde de troende det Han befallde sändebuden. Han sade: ”Ät, ni sändebud, av allt som är gott och lev rättskaffens.””

Denna hadîth avvisar al-Qaradhâwî och hans jämlikar som ger utslag enligt egna åsikter. Be för honom! Detta är motsatsen till vad vi nämnde tidigare. Om det kommer ett förbud, säger han att det inte finns någon klar text som säger så. Här ser vi varken någon text, eller någon klar text eller ens ett antagande, utan enbart en åsikt. Han kommer med en regel, nämligen välgång åt de fattiga. Detta är dock ingen föreskriven regel, utan en kommunistisk regel. Kommunisterna är ute efter att få de fattiga segra över de rika, medan i föreskriften finns det en mellanväg; välgång åt rika och välgång åt de fattiga. al-Qaradhâwî – må Allâh vägleda oss och honom – tar till sig det kommunisterna tar till sig för att bidra till de fattigas välgång. På vems bekostnad? De rikas! Men de rikas pengar är förbjudna att ta, de är inte tillåtna:

”Era liv, era egendomar och er heder förbjudna för er att missbruka.” (Muslim)

Varför har du förklarat den rikes pengar vara tillåtna att tagas. Om han därtill ändå vore rik; kanske är han inte alls rik utan bara en vanlig anställd som måste betala allmosan? Var fick han detta ifrån? Från sin hjärna! Därför säger jag till er det jag sade innan: kasta denna åsikt som han har kommit med!