al-Kawtharî – mannen som bekrigade Sunnah och Ahl-us-Sunnah

al-Kawtharî bryr sig inte om Sunnah. Faktum är att han bekrigar Sunnah och Sunnahs lärda. Beviset för det är att han gjorde Takfîr på Ibn-ul-Qayyim och citerade vissa Râfidhah som sade att ash-Shawkânî var i själva verket en jude som konspirerade mot muslimerna. al-Kawtharî citerade det uttalet utan att kommentera det.

Han citerade al-Fakhr ar-Râzî som kallade Ibn Khuzaymahs bok ”Kitâb-ut-Tawhîd” för ”Kitâb-ush-Shirk”. Han har avvikande kommenterar till al-Bayhaqîs bok ”al-Asmâ’ was-Sifât”. Allâh har fått en broder att tjäna den boken på bästa möjliga sätt och rengöra den från al-Kawtharîs föroreningar.

Jag rekommenderar al-Mu´allimîs böcker ”at-Talî´ah” och ”at-Tankîl” för att du skall se hur vilsen al-Kawtharî var. Han förtalade Anas bin Mâlik, Mâlik bin Anas, ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal, ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal när han gjorde narr av hans bok ”as-Sunnah”, Ibn Battah, al-Hâkim, Ibn Hibbân och Ibn ´Adiyy. Det finns inte en lärd i samfundet som har kritiserat Abû Hanîfah utan att al-Kawtharî har förtalat honom. ´Abdur-Rahmân al-Mu´allimî har klargjort hans tillstånd och hat mot Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Må Allâh belöna honom väl.

När vissa började säga att han var galen i Abû Hanîfah sade Muhammad ´Abdur-Razzâq Hamzah:

”Jag säger att han är galen i pengar. Han visar Hanafiyyah att han är entusiastisk till Hanafiyyah och skriver en liten avhandling. Därefter ber han Hanafiyyah om pengar för att trycka boken för att försvara Abû Hanîfah.”

Han är en vilsen och vilseledande man som har anklagat samfundets lärda för att vara vilsna. Han gav sig på ad-Dâraqutnî och de lärda efter honom som al-Khatîb. Således rekommenderar jag den dyrbara boken ”at-Tankîl” för att du skall veta hur vilsen och hatisk al-Kawtharî var.