al-Ikhwân al-Muslimûns princip är värdelös

Fråga: Vad anser ni om den som säger:

”Vi samarbetar om det som vi är ense och ursäktar varandra inom det som vi är oense.”

Svar: Detta tal är värdelöst. Det är inte korrekt att tillämpas.

Denna princip fordrar att om en kättare som tillskriver sig islam och en annan från Ahl-us-Sunnah har en gemensam nämnare som är för deras lands bästa, samarbetar kättaren och den andre. Det hade varit okej om det handlade om att försvara landet mot inkräktare, men att vissa kallare skall säga att man samarbetar om det som man är ense och tiger om det som man är oense är olämpligt.