al-Fawzâns förord till ”ar-Radd al-Qawîm”

Till den ädle Shaykh ´Alî bin Muhammad Nâsir al-Faqîhî – må Allâh bevara honom.

as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

Vidare:

Jag har fått ert brev tillsammans med er avvisande bok mot denne Ibâdhî och Djahmî Ahmad bin Hamad al-Khalîlî och hans bok ”al-Haqq ad-Dâmigh” som består av tre villfarelser:

1 – De troende kommer inte att se Allâh på Domedagen.

2 – Qur’ânen är skapad.

3 – De troende syndarna kommer att förbli i Elden.

Jag har läst er avvisning och tycker att den är tillräcklig och förkrossande. Den stödjer sanningen,  krossar falskheten och avvisar tvivlen samtidigt som den stöds av bevisen ur Qur’ânen och Sunnah. Lov och pris tillkommer Allâh som fick er att göra detta. Jag ber Allâh att du belönas för den.

Er broder
Sâlih bin Fawzân bin ´Abdillâh al-Fawzân
1421-04-25/2000-07-27