al-Bûtî och Tabarruk

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den ädle brodern Dr. Muhammad Sa´îd Ramadhân al-Bûtî –- må Allâh skänka honom framgång.

as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

Vidare:

Jag har funderat över vad ni sade i era två skrifter och det gladde mig mycket att ni har iver till sanningen som är den troendes väg. Det råder inga tvivel om att sanningen inte är sammanbunden med att följa en viss rättsskola, på samma sätt som sanningen inte känns vid genom män, utan tvärtom. Vad gäller de anmärkningar ni missförstått, är de följande:

Den första:

På sidan 144 i er bok säger ni följande:

””Det finns inget som hindrar att man söker välsignelse (Tabarruk) och godhet från dem.””

Ni menar Ahmad al-Badawî, Ahmad ar-Rifâ´î, ´Abdul-Qâdir al-Djîlânî och deras jämlikar. Ni tvivlar på att detta är större avguderi och nämner vad Umm  Sulaym, Umm Salamah och Abû Ayyûb al-Ansârî gjorde då de sökte välsignelse från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp. Det gäller förvisso enbart profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen skall jämföras med honom pga. två skäl:

Det första: Allâh (subhânah) har låtit välsignelse finnas i hans kropp och hår till skillnad från andra.

Det andra: Följeslagarna gjorde inte detta med någon annan. De gjorde det varken med Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî eller någon annan av de stora följeslagarna. Om andra skulle jämföras med honom, hade de gjort samma sak med sina stora personligheter. Det har trots allt bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de är Allâhs fromma och troende slavar vilkas destination är paradiset. Detta räcker som bevis för att bevisa att de är Allâhs fromma och troende slavar och att de är trovärdiga. Samfundet är enat om att detta samfunds bästa människa efter dess profet är Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh). Likaså säger Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära att man enbart bekräftar paradiset och helvetet åt den profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade dem åt, ty de känner varken till personens verkliga tillstånd eller sista handling.

Hur kan man då söka välsignelse och godhet av en person när man inte vet vad Allâh kommer att göra honom? Inte heller gjorde följeslagarna det efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gått bort, trots att han är mänsklighetens mästare som kommit med allt gott från Allâh (subhânah).